મોબાઇલ ફોન
+86 13647338188
અમારો ફોન કરો
+86 731 28705418
ઇ-મેઇલ
বিক্রয়8@zzbetter.com
  • ખેર
  • કાર્બાઇડ એચપીજીઆર સ્ટડ્સ

કાર્બાઇડ એચપીજીઆર સ્ટડ્સ

  • Carbide HPGR Studs With Flat Head

    Product Grade of the Carbide HPGR Studs With Flat Head Type ØD H R Chamfer (E×R) SPF01 16 25 2.5 1.5×45° SPF02 16 30 2.5 1.5×45° SPF03 16 35 2.5 1.5×45° SPF04 16 40 2.5 1.5×45° SPF03 16 45 2.5 1.5×45° 3.Product feature and application of the Carbide HPGR Studs…
1 Page 1 of 1

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

હવે પૂછો
હવે પૂછો