મોબાઇલ ફોન
+86 13647338188
અમારો ફોન કરો
+86 731 28705418
ઇ-મેઇલ
বিক্রয়8@zzbetter.com
  • ખેર
  • કાર્બાઇડ છીણી બિટ્સ

કાર્બાઇડ છીણી બિટ્સ

  • Tungsten Carbide Chisel Bits

    2.Product Specification of the Carbide Chisel Bits Type Dimension (મીમી) L H S R r r1 Dim. Dim Dim K1013 13 10 4 40 8 0.5-1.0 K1016 16 12 6 30 8 K1020 20 12 6 40 10 K1026 26 12 6 50 13 K030 30 15 8 80 15
1 Page 1 of 1

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

હવે પૂછો
હવે પૂછો